- reset +


Home
Начало

Арендатор-БГ® е специализиран програмен продукт 
за успешно управление на агробизнеса
.

Арендатор-БГ® позволява да:


 • се въвеждат данни за договори за аренда, наем и др.; заверки, вписвания;
 • се отразяват подробни данни за имотите - местност, землище, площ, начин на трайно ползване и др., както и документите за собствеността им;
 • се добавят: пълни данни за арендо­да­телите; съсобствеността им, лично ползване и др.;
 • се определя рента – в пари или натура* (в индивидуален и масов режим); с възможност за частични плащания чрез „каса рента”;
 • се въвеждат отглежданите култури по блокове на земеделския стопанин/ масиви по ползване
 • се завеждат мате­риали в помощен склад
 • за обработката на земята се изписват различни видове ресурси: семена, торове и препарати, дизелово гориво, разходи за труд, услуги и др.
 • отразява се прибраната продукция и автоматично се изчислява средният добив и пряката себестойност на незавършеното производство.

 • Арендатор-БГ® помага на арендатора да:


  • · извежда оперативни справки бързо и ефективно
  • · създава ведомости за раздаване на рента – „с натискане на един бутон”, за минута рентата е изчислена за всички хора до ар, кг и стотинка

  • · отчита личното ползване с приспадане на декари и суми
  • · автоматично попълва формуляри, които се подават към компетентните служби от Държавната администрация (Анкетни карти, чл. 70 и чл. 69 от ППЗСПЗЗ, чл.73 от ЗДДФЛ).
  • · вижда автоматично изчислената пряка себестойност до момента на незавършеното производство на база на вложените ресурси

  • · знае колко струва продукцията реално с всички направени разходи до момента

  • · взема важни решения за:
  • - сеитбооборот
  • - осъществяване на сделки
  • - подходи за бъдещо развитие и др.